Posted by on 2018-08-24

Energiforsk har nyligen släppt sin rapport där man sammanställer digitaliseringens möjligheter, utmaningar och hot för energibranschen. Den här rapporten, som är en första delrapport tar upp exempel på hur digitaliseringen kan komma att påverka energisektorn utifrån olika teknikområden såsom IoT, Artificiell Intelligens och block-kedjeteknik, och har bland annat belyst frågan om prediktivt underhåll, avancerad optimering och styrning.

 

En viktig slutsats är att digitalisering genom uppkoppling och styrning av system ökar möjligheten till systemsamverkan mellan el- och värmesystem. ”Genom digitaliseringen öppnas nya möjligheter för kunderna att styra sin energiförbrukning och att delta i balanseringen av kraftsystemet. Detta innebär att energiföretagen kan skapa helt nya former och plattformar för att möta och samarbeta med sina kunder framöver.”

Man trycker också på vikten av samarbete och samverkansprojekt. ”Utmärkande för de företag som har kommit längre i sitt digitaliseringsarbete och är mer aktiva och testar tekniken verkar vara att de framförallt ser värdet av att dela data och samverka med andra aktörer. Många lyfter också fram vikten av och viljan till att skapa gemensamma initiativ och att gå ihop i samverkansprojekt, inte bara mellan energiföretag, leverantörer och kunder, utan även mellan konkurrerande aktörer. ”

 

Läs den i sin helhet [här].

Posted in: Digitalisering