Smart Energi Samarbetsorganisation

 

Organisation Smart Energi

Användargrupp

Alla användarpartners som ingår i Smart Energi är representerade i Användargruppen. Detta är projektets övergripande forum och ger varje medlemsföretag möjlighet att  åverka dess inriktning. Användargruppen utser bland annat representanterna i Styrgruppen, Utvecklingsrådet och Data Science-rådet, och får fortlöpande information om hur projektet utvecklas.

Styrgrupp

Styrgruppen består av personer från medlemsföretagen och utses av Användargruppen. Utöver detta har varje användarpartner en ledningsrepresentant som arbetar med Styrgruppen och ingår i en ”utökad styrgrupp” som kan sammankallas vid behov. Styrgruppen driver den övergripande styrningen av projektet och har ansvar för organisatoriska, finansiella och juridiska frågor. Styrgruppen har kvartalsvisa möten och rapporterar i samband med dessa till Användargruppen. Förvaltningspartnern är representerad i styrgruppen av Tjänsteansvarig och en ledningsrepresentant.

Medlemmar Styrgruppen per 2021

 • Ulf Hagman, Göteborg Energi, ordförande Smart Energi Styrgrupp
 • Christian Jönsson, E.ON
 • Peter Lindström, Sundsvall Energi
 • AnnetteNilsson, Tekniska Verken i Linköping
 • Andreas Carlsson, Borås Energi
 • Håkan Zaar, Öresundskraft
 • Elin Johnsson, Hässleholm Energi och Miljö
 • Jonas Cognell, Göteborg Energi och representant Energiforsk Futureheat
 • Anders Tholén, Solita
 • Maria Hansson, Solita/Smart Energi, sammankallande

Utvecklingsråd

Består av sex representanter från medlemsföretagen, utsedda av Användargruppen. Utvecklingsrådet deltar aktivt i utvecklings- och förvaltningsarbetet och behandlar frågor som exempelvis vidareutveckling, funktion och kravställning avseende mjukvaran. De arbetar även med planering och förbättring av arbetssätt, principer och villkor. Förvaltningspartnerns Tjänsteansvarige sammankallar till Utvecklingsrådets möten och samordnar de aktiviteter som Utvecklingsrådet är ansvariga för eller delaktiga i. Utvecklingsrådet har arbetsmöten ungefär varannan månad, och rapporterar till Styrgruppen.

 • Lennart Björnänger, Göteborg Energi
 • Lars Jermeus, Göteborg Energi
 • Simon Larsson, Borås Energi
 • Andreas Carlsson, Borås Energi
 • Martin Ek, Tekniska Verken i Linköping
 • Katarina Åkesson, E.ON
 • Kristoffer Hallqvist, ansvarig arkitekt Smart Energi K2
 • Maria Hansson, Solita/Smart Energi, sammankallande

Data Science Råd

Data Science rådet består av representanter från branschens elbolag och akademin, i form av forskare både från Data Science/AI och från fjärrvärmes/energi. Rådet ansvarar för att avgöra rätt prioriteringar i arbetet inom Data Science:BRAVA, förse projektet med analysförslag och ramverksbehov, råda och även delta i arbetet genom att bistå med rätt expertis, genom eget deltagande eller genom att hänvisa till rätt personer inom bolagen eller inom akademin. Data Science Rådet samlas ca 1 gång per månad.

 • Per Grosskopf, Smart Energi Data Science
 • Fabian Lehvin, FoU chef Stockholm Exergi
 • Henrik Gadd, Halmstad Högskola, fd Öresundskraft
 • Katarina Åkesson, EON
 • Sara Månsson, Lund Tekniska Högskola
 • Stefan Byttner, Halmstad Högskola
 • Rikard Edland, Chalmers Industriteknik
 • Maria Hansson, Solita/Smart Energi, sammankallande

Utvecklings- och förvaltningspartner

Det konkreta utvecklingsarbetet drivs av Solita AB, ett konsultföretag som arbetar inom alla branscher med starkt fokus på att öka värdet av information genom att realisera digitala lösningar och bygga verksamheters förmåga att arbeta med informationsutbyte, automatisering, bra och robusta AI-modeller samta dataanalytiska metoder i verksamheten och i affärsutveckling. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med Utvecklingsrådet, Data Science-rådet och Smart Energi Styrgrupp.